आरती

ieCeHeleerHegUs®eer ÒeefmeOo Deejleer

Deejleer mebgoj Jeovee®eer ~ efieefjpee MeefMeIej leve³ee®eer ~

mJe³ebYet Heef½ece efoiJeemeer ~ ÒekeÀìuee YekeÌle j#eCeemeer ~

mevcegKe meeiej mece¢äer ~ MeesYelees nefjle efieefjHeÉäer ~

efJejepes efmebogj meJee¥iee ~ Jeenles meJ³e veeYeeriebiee ~

JeCe&g keÀe³e leerLe& ceefncee ççç ~

mLeeve ns Hegefueve,Demes pejer efJepeve,efveJeemes Hejce keÉÀHesves HeeJeve les peeefCeues ~

ef$eYetJeveer #es$e Oev³e Peeues ~ osKelee cetleea ieCesMee®eer ~ nesF&vee leÉHleer ve³eveeb®eer ~

Deejleer mebgoj Jeovee®eer ~ efieefjpee MeefMeIej leve³ee®eer ~

pe³e pe³e megcegKe SkeÀoblee ~ Jejoe $eÝefOoefmeOoerkeÀeblee ~

peHelee JoeoMe veeceebmeer ~ keÀecevee efmeOoer Heoe vesmeer~

MeesYeJeer ÒeCeJe ©He Jeovee ~ #eeefUlees leerLe&jepe ®ejCeeb~

Dene leer Demlemece³e MeesYeeççç ~

Hetefpelees lejCeer~ mJeCe&ce³e efkeÀjCeer ~ efveveeos ieieveer~ iepe&vee cebo DebyegOeer®eer ~®eeueles efoJ³e ogbogYeer®eer ~

Deejleer mebgoj Jeovee®eer ~ efieefjpee MeefMeIej leve³ee®eer ~~2~~

YeeêHeo MegOo ®elegLeeauee ~ YekeÌleieCe ³esle oMe&veeuee ~

GieJelee Oev³e ceeIeceeme ~ ueeieles jerIe ³eeef$ekeÀebme ~

mekeÀuepeve veejer-vej ³esleer ~ oMe&ves HeeHe cegkeÌle nesleer ~

keÀe³e lees ³ee$es®ee efoJeme ççç ~

efceUsvee Jeeì,GmeUueer ueeì,mJeejer®ee Leeì,oeìles ieoea YeeefJekeÀeb®eer ~ HeeueKeer efveIes ceesj³ee®eer ~

Deejleer ieeTveer meodYeeJes ~ ef$eefJe¬eÀce MeebeflemegKee HeeJes ~

Deeme ner HegjJeer oemee®eer ~ YekeÌleer os DeKeb¾ ®ejCee®eer ~

Deejleer mebgoj Jeovee®eer ~ efieefjpee MeefMeIej leve³ee®eer ~
j®evee - ef$eefJe¬eÀce HejMejece kesÀUkeÀj - ieCeHeleerHegUs

TOP
मंदिर
गणपतीपुळेचा इतिहास
देणगी विषयक माहिती
विद्यमान पंचकमेटी
उत्सव
मंदिरातील दैनंदीन उपक्रम
भविष्यातील परियोजना
अथर्वशीर्ष
आरती
फ़ोटो
 


  • ÞeeR®es cebefoj oMeõveemeeþer heneìs 5.00 Jee.GIe¾les Je je$eew 9.00 Jee.yebo nesles.
  • Deejleer®eer JesU - mekeÀeUer 5.00 Jee. , ogheejer 12.00 Jee. Je mee³ebkeÀeUer 7.00 Jee.
  • efKe®e¾er he´meeoe®eer JesU - ogheejer 12.30 les 2.00 Jee.he³e¥le.
  • mebkeÀäer ®elegLeea®es efoJeMeer heeueKeer he´oefãeCesmeeþer mee³ebkeÀeUer 4.00 Jeepelee efveIeles.
  • YekeÌlepeveebmeeþer Òel³e#e Hetpee ( ÒeeflekeÀelcekeÀ cetleeaJej ) mekeÀeUer 7 les 11 JeepesHe³e¥le.
 
मुखपृष्ठ | मंदिर | गणपतीपुळे विषयी | सुविधा | सार्वजनिक सेवा | देणगी | फोटो | संपर्क साधा
कॉपीराइट © २००९ . संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळे. सर्व अधिकार सुरक्षित.
Web Design by Team Inertia Technologies.
IT Solutions by Comprise Software Solutions.