बसचे वेळापत्रक

एसटी बसचे वेळापत्रकरत्नागिरीकडून गणपतीपुळेकडे येणाऱ्या एसटी बसचे वेळापत्रक

वेळ बसचे नाव जाण्याचा मार्ग
५.३० बोरिवली - गणपतीपुळे बोरिवली रत्नागिरी गणपतीपुळे
७.३० रत्नागिरी - मालगुंड रत्नागिरी गणपतीपुळे
८.१५ रत्नागिरी - मालगुंड रत्नागिरी गणपतीपुळे
८.४५ रत्नागिरी - वरवडे रत्नागिरी गणपतीपुळे
९.१५ कोल्हापूर - गणपतीपुळे कोल्हापूर रत्नागिरी गणपतीपुळे
१०.४० रत्नागिरी - मालगुंड रत्नागिरी गणपतीपुळे
११.१५ कोल्हापूर - गणपतीपुळे कोल्हापूर रत्नागिरी गणपतीपुळे
११.३० रत्नागिरी - जांभारी रत्नागिरी गणपतीपुळे
१२.४५ रत्नागिरी - मालगुंड रत्नागिरी गणपतीपुळे
१३.३० मिरज - गणपतीपुळे मिरज रत्नागिरी गणपतीपुळे
१४.१५ रत्नागिरी - मालगुंड रत्नागिरी गणपतीपुळे
१५.०० रत्नागिरी - वरवडे रत्नागिरी गणपतीपुळे
१६.०० पणजी - गणपतीपुळे पणजी रत्नागिरी गणपतीपुळे
१६.१५ कोल्हापूर - गणपतीपुळे कोल्हापूर रत्नागिरी गणपतीपुळे
१७.४५ पुणे - गणपतीपुळे पुणे रत्नागिरी गणपतीपुळे
१८.०० गुहागर - मालगुंड गुहागर रत्नागिरी गणपतीपुळे
१९.०० रत्नागिरी - मालगुंड रत्नागिरी गणपतीपुळे
१९.१५ दापोली - गणपतीपुळे दापोली रत्नागिरी गणपतीपुळे

गणपतीपुळेहून रत्नागिरीकडे जाणाऱ्या बसचे वेळापत्रक

वेळ बसचे नाव जाण्याचा मार्ग
६.०० गणपतीपुळे - गुहागर गणपतीपुळे - हातखंबा - रत्नागिरी - गुहागर
६.०० गणपतीपुळे - पणजी गणपतीपुळे - हातखंबा - रत्नागिरी - पणजी
७.०० गणपतीपुळे - दापोली गणपतीपुळे - नेवरे - रत्नागिरी - दापोली
७.०० गणपतीपुळे - पुणे गणपतीपुळे - निवळी - महाबळेश्वर - पुणे
७.४५ खंडाळा - बोरीवली गणपतीपुळे - निवळी - चिपळूण - मुंबई
८.०० गणपतीपुळे - कोल्हापूर गणपतीपुळे - हातखंबा - रत्नागिरी - कोल्हापूर
९.०० जांभारी - रत्नागिरी गणपतीपुळे - नेवरे - रत्नागिरी
१०.०० मालगुंड - रत्नागिरी गणपतीपुळे - हातखंबा - रत्नागिरी
१०.१५ वरवडे - रत्नागिरी गणपतीपुळे - नेवरे - रत्नागिरी
११.०० मालगुंड - रत्नागिरी गणपतीपुळे - मालगुंड - रत्नागिरी
११.३० वरवडे - रत्नागिरी गणपतीपुळे - हातखंबा - रत्नागिरी
१२.१५ वरवडे - रत्नागिरी गणपतीपुळे - नेवरे - रत्नागिरी
१३.०० मालगुंड - रत्नागिरी गणपतीपुळे - हातखंबा - रत्नागिरी
१४.०० गणपतीपुळे - कोल्हापूर गणपतीपुळे - हातखंबा - रत्नागिरी - कोल्हापूर
१४.४५ जांभारी - रत्नागिरी गणपतीपुळे - नेवरे - रत्नागिरी
१६.०० गणपतीपुळे - रत्नागिरी गणपतीपुळे - हातखंबा - रत्नागिरी
१६.३० गणपतीपुळे - मिरज गणपतीपुळे - हातखंबा - रत्नागिरी - मिरज
१७.१५ वरवडे - रत्नागिरी गणपतीपुळे - नेवरे - रत्नागिरी
१८.४५ मालगुंड - रत्नागिरी गणपतीपुळे - हातखंबा - रत्नागिरी
१९.०० गणपतीपुळे - पुणे गणपतीपुळे - रत्नागिरी - पुणे
१९.०० जयगड - बोरीवली गणपतीपुळे - निवळी - चिपळूण - मुंबई